Dubbelboden

Suntak visar med sina fornlämningar och byggnadsminnen - gravhögarna, fornåkrarna, den ovanligt välbevarade romanska kyrkan, den gamla kyrkogården, nya kyrkan, Storegården, resterna av byn i form av källare, husgrunder och hagmarker som tidigare varit bytomt, militärbostället etc. - på bebyggelsehistorisk kontinuitet från förhistorisk tid efter skiftena och 1800-talets kulturomvandling. Varje element har ett värde i denna över 1000-åriga historia, även det år 2000 renoverade uthuset - dubbelboden. Huset som det nu står, bör ha använts till lagring och torkning av spannmål. I så fall måste säden ha placerats i lösa bingar eftersom det inte syns spår i väggtimret efter infästning för förvaringsfack. Om detta är riktig tolkning kan man misstänka att höjningen av huset varit knuten till större skördar.

Trossbod - dubbelbod
Under indelningsverkets tidsepok (1685-1901) var Klostergården i Suntak (1685-1878) bostället för kompanichefen vid Vartofta kompani. Denna byggnad var med stor sannolikhet kompaniets trossbod och ingick ursprungligen som en del av kompanichefsbostället, vilket då var beläget här.
"Kompanichefsboställe var Suntak Klostergården i Suntak där från 1776 även kompaniets trossbod var belägen. Tidigare hade kompanitrossen förvarats i Kymbo kyrka ovanpå valvet". Citat: Rolf Alnefelt: Den indelta armen i Vartofta härad.

Bostället indrogs till statsverket vid 1875 års lönereglering och en ny mangårdsbyggnad som uppfördes 1876 ca 100 meter österut där vi kan se den i nyrenoverat skick. Sedan har boden använts huvudsakligen som sädesmagasin, under senare tid som hägn för betande djur. Fen var ursprungligen något lägre, men har påbyggts några "omlag" för att bättre tjäna sitt ändamål som sädesmagasin. Vid åldersbestämning av byggnadstimret i undervåningen har konstaterats att detta är avverkat under 1600-talet. Boden var mycket förfallen, men har genom ett pietetsfullt och ansvarsfullt restaureringsarbete kunnat återställas i sitt ursprungliga skick. Arbetet har skett under överinseende av antikvarisk myndighet. Medel till upprustningen har ställts till förfogande av Länsstyrelsen och Tidaholms kommun.

Med benäget bistånd av markägarna har tomtplats upplåtits och inhägnats, väg till boden har kunnat ordnas. Tidaholms Kultur- och Fritidsnämnd överlämnade den nyrestaurerade trossboden till Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening vid en högtidlighet den 20 juni 2000.

Kontaktperson: Einar Bergvall, Dimbobygdens Fornminnes-och Hembygdsförening
0502-402 43, 070-520 1962