Storegården

På sommaren är det aktiviteter varje lördagseftermiddag från och med midsommardagen. Midsommarfirandet på Storegården är en tradition.

Vid början av 1700-talet låg Suntaks nio gårdar utplacerade i en ring med kyrkan i norra änden. Den gamla kyrkan, byggd i slutet på 1100-talet har troligtvis använts som förskanskning mot inkräktare. Av de nio gårdarna finns endast en kvar på sin ursprungliga plats, Storegården.
I Suntaks by har hittats stenåldersyxor och i socknen finns gravfält från brons- och järnåldern, vilket indikerar en stadigvarande bosättning sedan urminnes tider. Storegården, helt byggd av trä, har förskonats från ombyggnader och representerar på ett utmärkt sätt hur en mangårdsbyggnad kunde se ut vid 1700-talets slut och 1800-talets början.
Mangårdsbyggnaden uppfördes ursprungligen för två familjer år 1817 enligt muntlig tradition men är troligen betydligt äldre. Den enda moderniseringen som gjorts är att torv- och vasstaket byttes mot tegel år 1902.

Storegården tillhör den typ av gårdar som går under benämningen den götiska. Den götiska gården karakteriseras av sina två gårdsplaner varav den ena ligger i anslutning till mangårdsbyggnaden, skild från ekonomibyggnaderna genom stängsel av något slag. Kring den andra planen, fägården, grupperar sig byggnaderna ofta symmetriskt och är placerade så att de yttre byggts i vinkel i förhållande till de andra, så att gården nästan är kringbyggd.
Mangårdsbyggnaden är uppförd av brädfordrat liggtimmer och mäter drygt 20 meter på längden, 6 på bredden och 4 vid knuten. Byggnaden är timrad ända upp till nocken. Byggnadens två bostäder består av förstuga, kök, och ett stort rum, salen kallad. Från förstugan leder en trappa upp till vinden, som gjorts rymlig på bekostnad av underliggande utrymmens takhöjd.
Parhuset har två vindar där det finns bruksföremål från gamla tider, bl.a. har Henry Carlssons föremål flyttats från Ottravad till Storegården under år 2000. Henry Carlssons familj har donerat föremålen efter Henrys död så att de skall komma landsbygden och framförallt framtidens befolkning få del av hur olika föremål såg ut och användes förr.

Gården hålls öppen lördagar från midsommardagen till mitten av augusti kl. 15.00-18.00.

Om Du vill besöka gården under annan tid, se anslagstavlan på Storegården.

Storegården drivs av Dimbobygdens Fornminnes-och Hembygdsförening.

Stöd föreningens verksamhet genom att köpa Dimbobygden och bli medlem.
Är Du road av att hjälpa oss i vårt arbete på Storegården
eller
har Du något bidrag till vår årsskrift Dimbobygden
eller
har Du kanske nya friska idéer om hembygdsarbetet?
Vi är tacksamma om Du tar kontakt med någon i föreningens styrelse:

Arne Gustavsson                      070-376 41 42
Einar Bergvall                           0502-402 43, 070-520 19 62
Eva Fällström                           0500-47 10 37
Irma Kvist                                0502-423 12
Margaretha Wilhelmson            0502-431 48
Ulla Holm                                 0502-424 92

Mona Carlsson 0502-411 23 (har nyckel till Storegården)Vill Du läsa mer om Storegården finns skriften: Restaurering av Storegården
Författare: Barbro Westrin, Rolf Sahlberg och Per-Anders Johansson.
Boken finns att köpa genom kontaktpersonerna eller i Storegården.